Polityka prywatności

Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw:
1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest KOLIBER.TAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska
4.
2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez
wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres ksiegowosc@koliber.tax lub pisma na
adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu prowadzenia usług księgowych zgodnie z zawartą umową przez KOLIBER.TAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – na podstawie Pani/Pana
zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być
realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących.
c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności
wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj.
realizacja marketingu bezpośredniego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj.
osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą
przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym –
dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT a także franczyzobiorcom.
6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do
czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące
realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach
prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.
9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.